Why Study Film at Hofstra?

Hofstra Film Program - On Set Stills Hofstra Film Program - On Set Stills